Protokoll fört vid årsmötet med Telias Radioveteraner Väst 2015-02-24.

Plats: Radiomuseet

Antal närvarande medlemmar: 22 st.

 §1.     Vår ordförande Lotta Järdhage  hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.      Kallelsen godkändes.

§3.      Dagordningen godkändes.

§4.      Till ordförande för mötet valdes Lotta Järdhage.

§5.      Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Aspenholt.

§6.      Till justerare och rösträknare valdes Jan Sundberg och Lars Thorsell.

§7.      Kassören Ella-Maj Sandström redogjorde för vår ekonomi. Den 1 januari 2014 hade vi 13373:-    på vårt  bankkonto och i handkassan 927:-. Medlemsavgifterna inbringade   7200:- och vi erhöll 9100:- i bidrag från TF. Efter diverse inkomster och utgifter under verksamhetsåret var saldot den 31 december 2014 på bankkontot 11180:- och i handkassan 3100;- Kassörens redogörelse godkändes.

§8.     Ella-Maj Sandström läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

§9.     Verksamhetsberättelsen föredrogs av Lotta Järdhage Under året har 8 styrelsemöten hållits. Antalet medlemmar är 82 st. Den 15 maj reste  17 medlemmar till Havets Hus i Lysekil och sedan till Bohusläns Museum i Uddevalla, där det serverades lunch. Den 4 december stod julbordet dukat för 45 medlemmar på Hotell Liseberg –Heden. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§10.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§11.   Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för 2015.

§12.   Till ordförande omvaldes Lotta Järdhage på 1 år.

§13.   Omval av 2 ledamöter, Åke Johansson och Gunnel Aspenholt vardera på 2 år.

§14.   Till ny styrelseledamot valdes Tommy Thörnqvist på 2 år.

§15.   Val av revisor. Rolf Claesson omvaldes på 1 år.

§16.  Som revisorssuppleant omvaldes Henny Rylander på 1 år.

§17.  Val av valberedning. Nyval av Bengt-Erik Karlsson på 1 år.

§18.  Lasse Kålland berättade att han bokat en resa till Varbergs fästning torsdagen  den7 maj med guidning och  därefter lunch. Vår inbjudna gäst kunde inte komma till mötet p g a sjukdom, så det blev roliga historier och händelser från gamla tider på Televerket Radio,som berättades av några medlemmar.

§19. Vår ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

         

Vid protokollet

 

………………………………………………………….               

Gunnel Aspenholt